نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی علامه مجلسی، قزوین، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر رهبری برند محور مدیران ارشد بر روی تعهد به برند در بین کارکنان در حضور متغیرهای میانجی دانش کارکنان از برند، قرارداد روانشناختی و تناسب بین برند و کارکنان بانک سرمایه کرج انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از شاخۀ همبستگی بوده، جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک سرمایه کرج به تعداد 60 نفر است. به دلیل محدود بودن تعداد جامعه از سرشماری یا تمام شمار برای انتخاب نمونه استفاده شد. پژوهش از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه، به صورت مراجعه‌ی حضوری پژوهش‌گر، گردآوری شدند. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارspss و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رهبری برند محور مدیران ارشد به واسطه دانش کارکنان از برند تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد به برند دارد. رهبری برند محور مدیران ارشد به واسطه قرارداد روانشناختی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد به برند دارد. رهبری برند محور مدیران ارشد به واسطه تناسب بین کارکنان و برند تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد به برند دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of brand-based leadership of senior managers on brand commitment among employees in the presence of mediating variables of employees' knowledge of the brand, psychological contract and appropriateness between brand and employees (Case study: Karaj Capital Bank)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ajalli 1
  • Mohammad Mahdi Mozaffari 2
  • Sahebeh Rahmati 3

1 Assistant Professor of Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran,

2 Associated Professor of Management, Faculty of social science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

3 Master of Business Management, Institute of Allameh Majlesi, Qazvin, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of senior managers 'brand-centered leadership on brand commitment among employees in the presence of mediating variables of employees' knowledge of brand, psychological contract and brand-to-staff fit between Karaj Capital Bank employees. The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this study is 60 employees of Karaj Capital Bank. Because of the limited population of the population, a census or integer was used to select the sample. The research was conducted through the design and distribution of a questionnaire in the form of a face-to-face researcher. The validity of the questionnaire was confirmed by content validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The data were analyzed by SPSS and PLS software. The results of data analysis showed that brand-centered leadership of senior executives through staff knowledge of brand has a positive and significant effect on brand commitment. Brand-based leadership by senior executives through psychological contracting has a positive and significant effect on brand commitment. Brand-based leadership by senior executives has a positive and significant effect on brand commitment through employee-brand fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand-centered leadership of senior executives
  • Brand commitment
  • Employee knowledge of the brand
  • Psychological contract
  • Intergroup and employee fit