نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین وضعیت مدیریت دانش در سرفصل های دروس تخصصی دوره های دکتری در رشته های علوم انسانی آموزش عالی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع طرح‌های پژوهش آمیخته اکتشافی است. از اینرو ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا مؤلفه های مدیریت دانش با روش تحلیل محتوا با رویکردی استقرایی استخراج گردید و بر مبنای آن پرسشنامه ای در قالب 9 مؤلفه اصلی و 44 سوال تهیه شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت. علاوه بر آن سیاهه وارسی نیز در قالب 442 گویه فرعی تهیه شد.
یافته ها: در تحلیل محتوای 2250درس تخصصی در 11 رشته علوم انسانی در مقطع دکتری، 3260 شناسه استخراج گردید. این بررسی نشان داد که اشتراک دانش 46/25 درصد، کاربست 48/17 درصد، تغییر 73/12 درصد، خلق 75/11 درصد، شناسایی دانش 97/9 درصد، سازماندهی 73/7 درصد، توسعه 23/6 درصد، ارائه 4/97 درصد و حفاظت از دانش 68/3 درصد از داده ها را کسب کردند.
نتیجه گیری: برای آماده سازی دانش آموختگان به عنوان رهبران توانمند آینده، لازم است آموزش عالی در آموزش مدیریت دانش به دانشجویان نقشی محوری و مؤثر داشته باشد. بهره گیری از برنامه های درسی مبتنی بر مدیریت دانش، مهارت های لازم برای به کارگیری دانش و اتکا به آن را هموار می سازد. بکارگیری شیوه های استاندارد در آموزش و پژوهش، مدیران آینده را برای ارائه و اشتراک دانش در سازمان ها آماده می سازد. مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، اشتراک‌ و ارزشیابی، سرمایه دانشی سازمان هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content analysis of specialized courses in doctoral courses in higher education based on knowledge management components

نویسندگان [English]

  • Azam Mousa Chamani 1
  • saeid ghaffari 2
  • Soraya Ziaei 3
  • Afshin Mousavi 3

1 Expert

2 Director of Information Science and Knowledge Department, Payame Noor University

3 payame Noor University

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to determine the status of knowledge management in the titles of specialized doctoral courses in the humanities of higher education.
Methodology: The present study is a type of mixed exploratory research projects. Hence, a combination of qualitative and quantitative methods has been used. First, the components of knowledge management were extracted by content analysis method with inductive approach, and based on that, a questionnaire in the form of 9 main components and 44 questions was prepared and provided to the experts. In addition, the checklist was prepared in the form of 442 sub-items..
Results:In content analysis of 2250 specialized courses in 11 humanities disciplines in the doctoral program, 3260 identifiers were extracted. This study showed that knowledge sharing 25.46%, knowledge application 17.48%, knowledge change 12.73%, knowledge creation 11.75%, knowledge identification 9.97%, knowledge organization 7.73%, knowledge development 23 6.6% obtained knowledge presentation, 4.97% and knowledge protection obtained 3.68% of the data.
Conclusion: In order to prepare graduates as capable future leaders, higher education needs to play a pivotal and effective role in teaching knowledge management to students. Utilizing knowledge management-based curricula facilitates the skills needed to apply and rely on knowledge. Applying standard methods in education and research prepares future managers to present and share knowledge in organizations. Knowledge management promotes a comprehensive approach to identifying, capturing, retrieving, sharing and evaluating the knowledge capital of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knowledge Management
  • Higher education
  • curricula
  • humanities
  • content analysis