نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 آموزگار دبستان غیر انتفاعی سعدی فارسان

4 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری تحول گرا برگشودگی برای تغییر از طریق نوآوری و یاد گیری سازمانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد380 نفرتشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 180 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه رهبری تحول گرا باس و آولیو (2000 (و پرسش نامه گشودگی برای تغییر میلر و همکاران (2009)و پرسش نامه نوآوری سازمانی اسماعیل و همکاران(2002) و پرسش نامه یاد گیری سازمانی فام و اسوایرسزک(2006)بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول گرا از طریق یاد گیری سازمانی بر گشودگی برای تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 45/0 است و از طریق نوآوری سازمانی بر گشودگی برای تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 44/0 است و همچنین رهبری تحول گرا بر گشودگی برای تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 66/0 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Transformational Leadership Openness to Change through Innovation and Organizational Learning (Case Study: Faculty Members, Islamic Azad University, Isfahan Branch)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi 2
  • Zahra Sadeghi de cheshmeh 3
  • Ghulam Reza Maleki Farsani 4

1 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of farsan Center

2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Islamic Azad University, Tehran ,Iran

3 Saadi Farsan non-profit primary school teacher

4 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Harand Center

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of transformational leadership on opening up for change through innovation and organizational learning. The present study was applied in terms of purpose and correlational in terms of how to collect descriptive information. The statistical population of the present study consisted of all faculty members of the Islamic Azad University, Isfahan Branch, numbering 380 people. Olivier (2000) and Miller et al. (2009) Openness Questionnaire; Ismail et al. (2002) Organizational Innovation Questionnaire; Structural equation modeling was performed on the results of the study showed that transformational leadership through organizational learning has a positive and significant effect on openness to change, which is a coefficient of 0.45, and through organizational innovation on openness to change has a positive effect. It is significant that the coefficient of this effect is 0.44 and also the transformational leadership has a positive and significant effect on the openness to change, the coefficient of this effect is 0.66.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational leadership
  • openness to change
  • organizational innovation
  • organizational learning