نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت نقش‌آفرینی در حل مسائل و نیازهای کشور بود. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. جامعه هدف در پژوهش حاضر شامل 16 خبره دانشگاهی و پژوهشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع معیاری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. برای بررسی اعتبار یافته‌های حاصل از پژوهش از سه روش بازبینی توسط مشارکت‌کننده، بهم‌تنیدگی و بازبینی توسط همکار استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که چالش‌های جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت نقش‌آفرینی در حل مسائل و نیازهای کشور را می‌توان در چهار مقوله اصلی و هشت مقوله فرعی شامل چالش‌های نهادی (خلأ آیین‌نامه ارتقاء در عدم اختصاص امتیاز ویژه به انجام پژوهش‌های کاربردی و مسئله محور، نبود نظام نظارت و اعتبارسنجی مناسب)، چالش‌های سازمانی (توزیع نامناسب نسبت اعضای هیئت‌علمی به دانشجو، عدم اختصاص بودجه عملیاتی و مسئله محور در دانشگاه‌ها، عدم توجه به مقوله مأموریت گرایی در جذب اساتید و دانشجویان)، چالش‌های محیطی (کامل نبودن چرخه علم، فناوری و نوآوری، تقاضای کم از سوی نهادها و سازمان‌های برای انجام پژوهش‌های کاربردی) و چالش‌های فردی (عدم توانایی و تمایل اندک اساتید در حل مسائل و مشکلات جامعه) طبقه‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Challenges of the Purposefulness of Academic Research Towards Role-Playing in Solving the Problems and Issues in Iran

نویسندگان [English]

  • Ehsan Parvin 1
  • Mohsen Nazarzadeh Zare 2

1 PhD in Higher Education Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran

چکیده [English]

The present study aimed to identify the challenges of the purposefulness of academic research towards role-playing in solving the problems and issues in Iran. The researchers used a qualitative approach by content analysis to achieve this aim. The participants in the study included 16 connoisseurs from universities and research institutes who were selected based on the purposeful sampling method of the type of criterion. The tool for data collection was a semi-structured interview and the method of data analysis was an inductive content analysis. To check the credibility of the findings of the study, three methods; member check, triangulation, and peer check were used. The findings showed that the challenges of the purposefulness of academic research towards role-playing in solving the problems and issues in Iran can be divided into four main categories and eight sub-categories included; institutional challenges (the weakness of the promotion regulations of faculty members in not assigning special points to applied and problem-oriented research, the lack of a monitoring system and appropriate accreditation), organizational challenges (inappropriate distribution of the ratio of faculty members to students, lack of allocation of operational and problem-oriented budgets in universities, lack of attention to mission orientation in attracting faculty members and students), environmental challenges (incomplete cycle of science, technology, and innovation, low demand from institutions and organizations to conduct applied research) and individual challenges (inability and low willingness of faculty members to solve society's problems).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Research
  • Higher Education
  • Iran's Issues and Problems
  • Purposefulness of Research