نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ترسیم و تحلیل ساختار فکری و تکامل دانش در حوزه آر دی اف با روش هم‌واژگانی و خوشه‌بندی مفاهیم و رویدادهای این عرصه است. این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام پژوهش‌های انجام شده در حوزه RDF در پایگاه وب آو ساینس از سال 1998-2021 است. همچنین ابزار گردآوری داده‏ها در این پژوهش یادداشت‏برداری و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها، تحلیل هم‌واژگانی و تحلیل شبکه رهیافتی با استفاده از نرم‏افزارهای Vosviewer، Netdrow، Spss و Bibexecl است. یافته‌های پژوهش نشان داد که کلیدواژه‌های RDF، Semantic web، Ontoloty، linked data و SPARQL پر بسامدترین واژه‌ها و کلیدواژه‏هایRDF*semantic Web ، RDF*Academic Ontology و RDF* SPARQLیشترین زوج‌های واژگان هستند. همچنین شبکه هم‌واژگانی شامل شش خوشه با نام‌های «مقیاس‌پذیری مدل داده»، «بازنمونRDF موجودیت‌ها و روابط کتابشناختی»، «همترازی هستان‌شناسی»، «وب معنایی و داده‌های پیوندی»، «مدیریت و انتشارداده» و «داده‌کاوی» است. خوشه‌های «مقیاس‌پذیری مدل داده»، «همترازی هستان‌شناسی»، «مدیریت و انتشارداده» و «داده‌کاوی» هنوز به بلوغ کافی نرسیده‌اند و نیازمند تحقیق و پژوهش بیشتری است. همچنین نتایج نشان داد که تولیدات علمی حوزه RDF علی‏رغم روند صعودی خود، از پراکندگی موضوعی بیشتری برخوردار است و بیشتر به سمت وب معنایی گرایش داشته و تحلیل شبکه هم‏رخدادی واژگان این حوزه نیز پراکندگی موضوعی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Drawing the Intellectual Structure of Knowledge in the Field of RDF

نویسندگان [English]

  • samira esmaeili 1
  • Mohammad Hassan Azimi 2

1 Phd Student Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University, of Ahvaz

چکیده [English]

The purpose of the current research is to draw and analyze the intellectual structure and evolution of knowledge in the field of RDF with the method of co-occurrence analysis of words and clustering of concepts and events in this field.This is an applied research that was carried out with a scientometric approach.The statistical population of this research includes all the researches conducted in the field ofRDF in the Web of Science database from1998-2021Also,the data collection tool in this research is note-taking and the data analysis tool is co-occurrence analysis of words and network analysis using Vosviewer,Netdrow, Spss and Bibexecl software.The findings of the research showed that the keywords RDF, Semantic web, Ontoloty,linked data and SPARQL are the most frequent words and the keywords RDF*semantic web,RDF*Academic Ontology and RDF*SPARQL are the most frequent word pairs. Also, the co-occurrence analysis of words network includes six clusters named data model scalability.RDF representation of bibliographic entities and relations.ontology alignment.semantic web and linked data.data management and publishing and data mining.The clusters of data model scalability.ontology alignment.data management and publishing and data mining have not yet reached sufficient maturity and require a lot of follow-up and research in these fields.The results showed that the scientific productions of the RDF field, despite its upward publication trend, have more subject dispersion and are more oriented towards the semantic web, and the analysis of the co-occurrence network of words in this field also has a greater subject dispersion,which indicates the interest of researchers to various topics in this area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drawing
  • Intellectual Structure
  • RDF
  • Co-word
  • Co-word Network