نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور قم، قم، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور . تهران . ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش‌ حاضر بررسی‌ نقش‌ واسطه‌ای‌ نوآوری در رابطه‌ بین‌ خرد سازمانی‌ و مدیریت‌ دانش‌ در کتابخانه‌های‌ عمومی‌ استان قم است‌.
روش: پژوهش‌ کاربردی‌ حاضر با روشی‌ توصیفی‌ و به‌ شیوه همبستگی‌ انجام شده است‌. در پژوهش‌ حاضر، داده ها از طریق‌ سه‌ پرسشنامه‌ استاندارد ( پرسشنامه‌ مدیریت‌ دانش‌ لاوسون، خرد سازمانی‌ آلبرخت‌ و نوآوری‌ شغلی‌ جزنی‌) گردآوری‌ گردید. جامعه‌ آماری‌ شامل‌ ١١٢ کتابدار کتابخانه‌ های‌ عمومی‌ استان قم بود که‌ تعداد ٨٦ نفر از آنها به‌ شیوه نمونه‌ گیری‌ تصادفی‌ ساده به‌ عنوان نمونه‌ انتخاب گردید. پایایی‌ ابزار پژوهش‌ با استفاده از آزمون آلفای‌ کرونباخ تعیین‌ شد.
یافته‌ها/نتایج‌: نتایج‌ نشان داد که‌ نمره شرکت‌ کنندگان مطالعه‌ در سه‌ متغیر مدیریت‌ دانش‌، خرد سازمانی‌ و نوآوری به‌ صورت معناداری‌ متفاوت و بیشتراز حد متوسط‌ است‌. نتایج‌ حاکی‌ از آن است‌ خرد سازمانی‌ و نوآوری به‌ صورت مجزا به‌ صورت معناداری‌ پیش‌بینی‌ کننده مدیریت‌ دانش‌ بودند. نتایج‌ نشان داد که‌ همبستگی‌ مثبت‌ معناداری‌ بین‌ خرد سازمانی‌ و نوآوری‌ وجود دارد. نتایج‌ حاکی‌ از آن بود که‌ خرد سازمانی‌ به‌ صورت معناداری‌ پیش‌بینی‌ کننده مدیریت‌ دانش‌ و نوآوری‌ است‌ درحالیکه‌ نوآوری‌ نقش‌ واسطه‌ ای‌ در ارتباط بین‌ خرد سازمانی‌ و مدیریت‌ دانش‌ نداشت‌. دیگر یافته‌ ها نشان داد که‌ جنسیت‌، مدرک تحصیلی‌ و رشته‌ تحصیلی‌ تأثیری‌ بر میانگین‌ نمرات مدیریت‌ دانش‌، خرد سازمانی‌ و نوآوری‌ نداشت‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating micro-organization and progress of knowledge management with the driving role of innovation in public libraries of Qom province

نویسندگان [English]

  • Saeid Ghaffari 1
  • masud baktiari 2

1 Payam Noor University - Qom Branch. Qom. Iran

2 Assistant professor and Member of the Academic Staff of the Department of Accounting Science Payame Noor UniversityTehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study is to investigate the mediating role of innovation in the relationship between organizational wisdom and knowledge management in public libraries in Qom province. Method: The present applied research was conducted with a descriptive and correlational method. In the current research, the data was collected through three standard questionnaires (Lawson's knowledge management questionnaire, Albrecht's organizational wisdom and Jazni's job innovation). The statistical population included 112 librarians of public libraries in Qom province, 86 of whom were selected as samples by simple random sampling. The reliability of the research tool was determined using Cronbach's alpha test. Findings/Results: The results showed that the score of the study participants in the three variables of knowledge management, organizational wisdom and innovation is significantly different and higher than the average. The results indicate that organizational wisdom and innovation were significant predictors of knowledge management separately. The results showed that there is a significant positive correlation between organizational wisdom and innovation. The results indicated that organizational wisdom is a significant predictor of knowledge management and innovation, while innovation did not play a mediating role in the relationship between organizational wisdom and knowledge management. Other findings showed that gender, degree and field of study had no effect on the average scores of knowledge management, organizational wisdom and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational wisdom
  • knowledge management
  • innovation
  • public libraries
  • Qom province