نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه قزوین، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش، ارزیابی میزان تأثیر ابزارهای فناوری اطلاعات در اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت است. روش: روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بوده که بر اساس نظرات 75 کارشناس از بانک تجارت، انجام‌گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 34 سؤالی بود که با نرم‌افزار آماری SPSS20 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش آمار توصیفی- استنباطی با آزمون T یک نمونه‌ای استفاده شد. یافته‌ها: میان ابزارهای فناوری اطلاعات در تولید و کسب دانش، ذخیره و پردازش، اشتراک و به کارگیری دانش، رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات نظیر اتوماسیون اداری، اینترنت، سامانه‌های نظام پیشنهادها، پست الکترونیکی و ویدئو کنفرانس و جز ‌آن، در اجرای بهتر فرایند مدیریت دانش مؤثر است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Impact of Information Technology Tools on the Implementation of Knowledge Management at Tejarat Bank

نویسندگان [English]

  • Ghasem Azadi ahmad abadi 1
  • Zahra Azadi ahmad abadi 2
  • Akram Azadi ahmad abadi 3

1 PhD Knowledge and Information Science, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 M.A-Executive management, Qazvin University, Qazvin, Iran

3 M.A-Business management, Qazvin University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Knowledge management is considered as a system of activities relevant to producing, compilation, and transferring knowledge. Purpose -The main role of information technology in knowledge management is facilitating of knowledge Above all what this paper is driving at is an assessment of the rate of the influence , the information technology tools have on the implementation of knowledge management at Tejarat Bank . The method applied has been a survey. Methodology-The research community consists of the experts of the mentioned bank (75 persons). The tools of data gathering were analyzed by a questionnaire containing 34 questions prepared by the statistical software SPSS. We applied descriptive-deductive statistical method and mono-sample test T to analyze the data. Findings-It is worth mentioning that the results of the analysis indicate that there is a significant relation between Information Technology Tools in the development and acquiring of knowledge, knowledge storage and processing, Sharing and application of knowledge .Conclusion -The use of information technology tools such as official automation, internet, email…considerably contribute to the better implementation of knowledge management process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Information Technology Tools
  • Knowledge Management
  • Tejarat Bank
آزادی احمدآبادی قاسم؛ آزادی احمدآبادی، اکرم (1388). فناوری اطلاعات در مدیریت دانش: کاربردها و تأثیرات. ماهنامه تدبیر، شماره 211، 55-60.
تارخ، محمدجعفر؛ میرزایی، رحمت؛ الوندی، نغمه. (1390). بررسی نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در پیاده­سازی اثربخش سیستم­های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک تحلیل شکاف (مطالعه موردی: شرکت ایران‌خودرو). نشریه بین­المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 22 (4).
تقی زاده، ابراهیم (1385). بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر اثربخشی سازمان کتابخانه­ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
جعفری مقدم، س. (1382). مستندسازی تجربیات مدیران (از دیدگاه مدیریت دانش). تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول.
رادینگ، الن (1386). مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات. ترجمه محمدحسین لطیفی، تهران: سمت.
فتاحی، رحمت‌الله (1381). از اطلاعات به دانش: رویکردی نو به کارکردهای کتابخانه در عصر فناوری نوین. در مجموعه مقالات ششمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یزد:16-18 بهمن 1381). تهران: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، ص 15-342.
مختاری، حیدر؛ یمینی فر، موسی. (1383). از داده تا دانش و از مدیریت داده تا مدیریت دانش: مروری بر متون. فصلنامه کتاب، 15 (3)،13 -23.
سبحانی، یزدان؛ هنری، حبیب؛ شهلایی، جواد؛ احمدی، علی­رضا (1392). رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون ورزشی. فصل­نامه ورزشی، 17،55 -73.
Akiyoshi, M. (2008).Knowledge sharing over the network, thin solid film. Proceedings of 2nd International symposium on the manipulation of advanced smart Materials, 517(4) pp. 1512-1514.
Blacker, F. (1995). Knowledge, Knowledge work and organization. Organization studies, 16, pp.1021-1046.
Brown, J.S. (1998). Organizing knowledge.California management review. 40(3), pp. 90- 111.
Bock, G. & Marca, D. (1995). Designing Groupware. New York: McGraw-Hill.
Davenport, T.H. Delong, D.W. Beers, M.C. (1998). Successful knowledge management projects. Sloan knowledge review, winter, 32(2), pp. 43-57.
Carvalho, Rodrigo Baroni de & Ferreira, Marta Ara ْ jo Tavares. (2001). A Proposal of Taxonomy for Knowledge Management Tools. Online available in: www.iamot.org/conference/index.php/ocs/7/paper/viewFile/860/309
McDermott, R. (1999). Why Information Technology inspired. California Management Review. 41, pp. 103-117.
Miles,G. (1998). Some Conceptual and Research Barriers to the Utilization of knowledge. California management Review. 4(3), pp. 281-288.
Milton, N. et al. (1999). Towards a knowledge technology for knowledge management. International Journal of Human-Computer Studies, 51, pp. 615-641.
Mirzaei, R. et al. (2009). Information Technology as a Critical Factor in Knowledge Management system.4th international e-commerce conference in developing countries.
Neels, C.J. & Johnson, D. (2010).Information management as an enabler of knowledge management maturity: a sough African perspective. International journal of information management. 30, PP. 57-67.
Rviz, J. Merono, A. (2006). Information Technology and Learning: Their Relationship and Impact on Organizational performance in small Business. International Journal of information management, 26(1), pp. 16-29.
Tseng, S. M. (2008).The effects of information technology on knowledge management systems. Expert systems with applications, 35, PP. 150-160.