نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین عملکرد موتورهای کاوش وب در نمایه‌سازی و پیدانمایی پیشینه‌های فراداده‌ای مبتنی بر روش داده‌های خرد به‌صورت تطبیقی و با روش تجربی انجام شد. جامعه پژوهش را 100 پیشینه فراداده‌ای (مربوط به کتاب‌های الکترونیکی) مبتنی بر زبان نشانه‌گذاری فرامتن (اچ­تی­ام­ال) در قالب یک گروه آزمون، دارای 50 پیشینه به زبان فارسی و 50 پیشینه به زبان انگلیسی که بر اساس روش داده­های خرد ایجاد شده بودند و یک گروه گواه، دارای یک‌صد پیشینه فارسی و انگلیسی با ساختار معمولی، تشکیل می­دادند. این پیشینه‌ها با روش نمونه­گیری تصادفی از میان پیشینه‌های فراداده‌ای کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی انتخاب گردیدند. پیشینه­های فراداده­ای موردمطالعه بر روی یک وب‌سایت مستقل با نشانی http://www.szolghadr.ir منتشر و بر اساس بهترین روش‌های معرفی‌شده به موتورهای کاوش گوگل، یاهو و بینگ معرفی شدند. سپس با استفاده از سیاهه وارسی، عملکرد موتورهای کاوش موردمطالعه در نمایه­سازی و پیدانمایی پیشینه­های فراداده‌ای هر دو گروه موردبررسی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که موتور کاوش گوگل پیشینه‌های فراداده‌ای هر دو گروه آزمون و گواه را نمایه‌سازی و پیشینه‌های گروه آزمون را به‌صورت معنادار در نتایج جستجو پدیدار نمود. اما موتورهای کاوش یاهو و بینگ، پیشینه‌های هر دو گروه را فقط نمایه‌سازی نموده و قادر به پیدانمایی معنادار پیشینه‌های گروه آزمون نبودند. بنابراین با وجود اعلام موتورهای کاوش معتبر وب، به‌عنوان طراحان فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (schema.org)، مبنی بر نمایه‌سازی و نمایش معنادار پیشینه‌های فراداده‌ای مبتنی بر روش داده‌های خرد، تنها موتور کاوش گوگل پیدانمایی معنادار آن‌ها (به‌صورت خرده‌های غنی) را پشتیبانی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Function of Web Search Engines in Indexing and Finding the Metadata Records based on the Microdata Method

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Taheri 1
  • sara zolghadr 2
  • Nadjla Hariri 3

1 . Assistant Professor @ Knowledge and Information Science Department, Allameh Tabataba'i University

2 M. A. in Knowledge and Information Science @ Allameh Tabataba'i University Central Library and Documentation Center

3 AssFull Professor @ Knowledge and Information Science Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch

چکیده [English]

Research Objective: This research was conducted with the aim of explaining the function of Web search engines in indexing and finding of the metadata records based on the Microdata method comparatively, using an empirical method.
Research Methodology: The research community included 100 metadata records(related to e-books) based on the hypertext markup language (HTML) in the form of a test group with 50 records in Persian and 50 records in English, based on the Microdata method, and one control group with one hundred Persian and English records of the same structure. These records were selected from the metadata records of Allameh Tabataba’i University digital library, using the random sampling method. The examined metadata records were published on an independent website http://www.szolghadr.ir, and were introduced to Google, Bing, and Yahoo! search engines with the best recommended methods. Then using the checklist strategy, the performance of the search engines in indexing and finding the metadata records of both groups was investigated.
Findings: The findings show that Google indexed the records of both control and test groups, and displayed the metadata records of the test group significantly in the search results. However, Bing and Yahoo! search engines only indexed the records of both groups and were not able to make them significantly visible in their search results.
Conclusion: Therefore, despite announcing reliable search engines as structured data designers (schema.org), based on indexing and displaying based on microdata methodology, only Google’s search engine supported the significant displaying (in the form of rich snippets)of metadata records of the two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Displaying
  • Metadata records
  • Microdata method
  • indexing
  • Web search engines
آقاده، سمیرا (1397). طراحی طرح‌واره داده‌های مستند مبتنی بر روش داده‌های خرد و بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌های مبتنی بر آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبائی.
حریری، نجلا؛ طاهری، سید مهدی؛ فتاحی، رحمت‌الله؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1392). میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: چالش‌ها و رویکردهای جاری، پژوهشنامه، سال 3، شماره 2.
طاهری، سید مهدی (1392 الف). داده‌های پیوندی: مفاهیم و استانداردها: با تأکید بر بافت میراث فرهنگی (1). نشریه تخصصی کنسرسیوم محتوای ملی، شماره 12.
طاهری، سید مهدی؛ نیکزاد بهله، رضا؛ صمیعی، میترا (1396). بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌های فراداده‌ای مبتنی بر روش ترکیبی داده‌های خرد و روش داده‌های پیوندی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33، 2: 639-658.
فرد حسینی، مهسا (1397). بررسی تأثیر استانداردها و الگوهای مفهومی بافت کتابخانه‌ای بر بهبود کارکردپذیری خرده‌های غنی. رساله دکترا. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (پژوهش در حال انجام).
محمدی استانی، مرتضی؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ شعبانی، احمد؛ عاصمی، عاطفه؛ طاهری، سید مهدی (1397). تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیما ارگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازمان‌دهی اشیاء محتوایی وب. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (زودآیند).
محمدی استانی، مرتضی (1397). طراحی طرح‌واره قالب داده‌های خرد نسخه‌های خطی اسلامی-ایرانی و واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌های مبتنی بر آن. رساله دکترا. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه اصفهان.
نوروزی، مرتضی و طاهریان، محسن (1391). اصول و مبانی وب معنایی. تهران: فرس.
Aldaej, A.A. (2015). An Enhanced semanitic VLE based on Schema.org and social media. Submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of Surrey.
Balci, B.T.; Simsek, U.; Karle, E.; Fensel, D. (2018). Analysis of Schema.org Usage in the Tourism Domain. In e-Review of Tourism Research (eRTR), Research Notes in ENTER 2018 Conference, Vol. 9.
DeMers, Jayson (2016). You're Guide to Structured Snippets for SEO. Retrived 05 Feb. 2019 from:
Freire, Nuno; Charles, Valentine; Isaac; Antoine (2016). “Evaluation of Schema.org for Aggregation of Cultural Heritage Metadata”. Retrived 07 Feb. 2019 from: https://www.inesc-id.pt/publications/13560/pdf.
Hawksey, M.; Barker, P.; Compbell, L.M. (2013). New approaches to describing and discovering open educational resources. In Proceedings of OER 13: Creating a Virtuous Circle. Nottingham, England. Retrived 12 Feb. 2019 from: http://publications.cetis.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/OER13_resourcediscovery.pdf
Nogales, A.; Sicilia, M.A.; Sanchez-Alonso, S.; Garcia-Barriocanal, E. (2016). Linking from Schema.org Microdata to the web of Linked Data: An empirical assessment. Computer Standards & Interfaces, 45: 90-99.
Wallis, R.; Isaac, A.; Charles, V.; Manguinhas, H. (2017). Recommendations for the application of Schema.org to aggregated Cultural Heritage metadata to increase relevance and visibility to search engines: the case of Europeana. Code4Lib Journal, 36. Retrived 07 Feb. 2019 from: http://journal.code4lib.org/articles/12330#appendix1