بررسی رابطه بین اعتماد به نفس با سواد رسانه‌ای در استفاده از شبکه اجتماعی دانش-آموزان از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود

منصور ترکیان تبار؛ مریم سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.62915.1464

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعتماد به نفس با سواد رسانه‌ای در استفاده از شبکه‌ اجتماعی دانش آموزان (شاد) از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود به روش توصیفی- همبستگی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش شامل 398 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود است که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی - مورگان 196 نفر تعیین گردید. برای گردآوری ...  بیشتر

ارزیابی جنبه‌های فنی کتابخانه‌ دیجیتالی انستیتو پاستور ایران با استفاده از ابزار دیجی کوآل از دیدگاه کاربران

فرزانه میرزایی؛ منصور ترکیان تبار

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، ، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2017.18211.1116

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت تعامل کاربر و سیستم در کتابخانه‌ دیجیتال انستیتو پاستورایران با استفاده از ابزار دیجی کوآل به انجام رسیده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه آماری پژوهش شامل را اعضاء هیات علمی انستیتو پاستور تشکیل می دهند که تعداد ...  بیشتر