تحلیل محتوای دروس تخصصی دوره دکتری آموزش عالی بر اساس مؤلفه های مدیریت دانش

اعظم موسی چمنی؛ سعید غفاری؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، ، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22054/jks.2022.63273.1467

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین وضعیت مدیریت دانش در سرفصل­‌های دروس تخصصی دوره‌­های دکتری در رشته­‌های علوم انسانی آموزش عالی بود. پژوهش حاضر از نوع طرح‌های پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. از این‌رو، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا مؤلفه‌­های مدیریت دانش با روش تحلیل محتوا با رویکردی استقرایی استخراج گردید و بر ...  بیشتر

رابطه نوآوری در خدمات با رشد سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی

ثریا ضیایی؛ سارا بهرامی؛ اعظم موسی چمنی

دوره 5، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22054/jks.2019.35795.1199

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و مؤلفه‌های رشد سازمانی در کتابخانه­های دانشگاهی شهر کرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهر کرمانشاه (58 نفر) بودند. با توجه به اینکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس قرار داشت از ...  بیشتر