معادلات ساختاری رابطه کیفیت کار تیمی با چابکی سازمان از طریق نقش کارکردی مدیریت دانش

عمر محمودی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، ، صفحه 107-135

https://doi.org/10.22054/jks.2020.56551.1387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردی مدیریت دانش در رابطه میان کیفیت کارتیمی با چابکی سازمانی بود. پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و مقطعی (1399) بود. جامعه آماری را 120 نفر از کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهر مریوان تشکیل داد. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. از سه پرسشنامه استاندارد کار تیمی هوگل و گموئندن ...  بیشتر

معادلات ساختاری سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی با به‌کارگیری مدیریت دانش و هوش عاطفی در اداره شهرداری

عمر محمودی

دوره 5، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 47-81

https://doi.org/10.22054/jks.2019.35470.1197

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متغیرهای سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی با به‌کارگیری مدیریت دانش و هوش عاطفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شهرداری شهر مریوان است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. برای جمع‌آوری مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه‌ای و برای گردآوری داده‌های پژوهش از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه ...  بیشتر