رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای و توسعه وب معنایی

سید مهدی طاهری؛ ناهید گویلی؛ مریم شکفته؛ مریم کازرانی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، ، صفحه 45-57

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2698

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف جنبه­ی بافت­مدارانه در طراحی و ایجاد پروفایل کاربردی فراداده­ای متناسب با نیازهای بومی محیط اطلاعاتی مرتبط و تأثیر آن بر توسعه­ی وب معنایی تدوین شده است. روش‌شناسی: به منظور نیل به هدف مقاله، از رویکرد تحلیلی برای کشف رابطه میان نگرش مبنای طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای با فرایند تولید معنا که زمینه ...  بیشتر