دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 1-155 
1. سخن سردبیر

صفحه 1-2

فهیمه باب الحوائجی


مقاله پژوهشی

2. مقایسه سطح سرمایه فکری در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس دیدگاه بونتیس

صفحه 3-22

احمد شعبانی؛ حمیده جعفری؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی محمدی استانی