دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-150 
7. رابطه سواد اطلاعاتی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان

صفحه 129-149

محمدعلی نعمتی؛ ایوب گراوند؛ طیبه موسوی امیری؛ فرحناز هاشم پور