دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1397 
2. تحلیل محتوایی نشر دانش در سه فصلنامه حوزه مدیریت فن‌آوری و نوآوری

صفحه 19-37

10.22054/jks.2019.41216.1219

آیدین اصغرزاده کرمشاهلو؛ علی غلام زاده؛ سعید اصغرزاده کرمشاهلو