دیدگاه کتابداران درباره زیرساخت فناوری در به کارگیری مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سراسری شهرستان بابل

زهرا رستمی؛ نسیمه جهانی؛ آزاده علاقمند

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 91-101

https://doi.org/10.22054/jks.2014.249

چکیده
  هدف: بررسی وضعیت زیرساخت فناوری در سه حوزه مدیریت دانش (گردآوری و ذخیره‌سازی منابع، سازمان‌دهی منابع و اشاعه منابع دانش) در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سراسری شهرستان بابل ازنظر کتابداران است. روش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی است و با استفاده از پرسشنامه بر روی 30 کتابدار شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه-های سراسری شهرستان بابل صورت گرفته ...  بیشتر